προκηρυξεις μονιμων θεσεων μαρτιος απριλιος 2014

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

ΑΣΕΠ: Ποιες προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις "τρέχουν" και ποιες αναμένονται

25 Οκτώβριος 2016 10:25:02

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αρκετές είναι οι προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο που βρίσκονται είτε σε αρχικό είτε προχωρημένο στάδιο στο ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κάποιες από αυτές προχωρούν άμεσα, ενώ κάποιες άλλες αναμένεται να καθυστερήσουν. Αναλυτικά: -Ήδη τρέχει η προθεσμία (λήγει στις 8 Νοεμβρίου) για 35 θέσεις τακτικού προσωπικού τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδας Παράλληλα, προχωρεί η επεξεργασία δύο ακόμη προκηρύξεων οι οποίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες Πρόκειται: -Για την προκήρυξη για 44 θέσεις Πληροφορικής σε διάφορους φορείς του δημοσίου και για -Την προκήρυξη 49 θέσεων ΠΕ Διοικητικού και Οικονομικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται υπό επεξεργασία και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς οι προκηρύξεις που αφορούν: -93 θέσεις ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ -14 θέσεις (9 ΤΕ και 5 ΔΕ) στο Εθνικό Τυπογραφείο Αντιθέτως, δεν έχει ακόμη προχωρήσει η επεξεργασία των προκηρύξεων: -Για 150 μόνιμους στην ΕΥΑΘ -Για 76 διοικητικούς και τεχνικούς στον ΑΔΜΗΕ Επίσης, σήμερα λήγει η προθεσμία για τις 571 προσλήψεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και σε Νομικά Πρόσωπα του δημόσιου τομέα, ενώ ξεκινάει η προθεσμία (λήγει στις 8 Νοεμβρίου) για την υποβολή αιτήσεων για τις 35 μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ακόμη δεν έχει φθάσει στην Ανεξάρτητη Αρχή το αίτημα για τις 12 θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης. ΑΣΕΠ προσλήψεις Δημόσιο τακτικό προσωπικό Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time25 Οκτώβριος 2016 10:25:02


Ads

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 571 προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο

10 Οκτώβριος 2016 17:14:26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 10/10 η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 571 προσλήψεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα με την προκήρυξη καλούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης των κλάδων της κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005, να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης, ως κατωτέρω: Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πεντακόσιες εβδομήντα μίας (571) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: 1. Δακτυλογράφων - Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Γραμματέων Δακτυλογράφων. 2. Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού - Οικονομικού Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλουν για την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δεν: α) έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, β) διορίστηκαν ως τακτικό προσωπικό με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν συνεχεία παραιτήθηκαν, γ) κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα (Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997 (ΦΕΚ 124/30.6.2005/τ.Π. ΑΣΕΠ) σε σειρά διοριστέου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005 και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους. Επίσης, όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων της 1ΕΓ/2016 Προκήρυξης (Φ.Ε.Κ. 3/10.5.2016, τ.Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ 4/19.5.2016, τ.Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) λαμβανομένης υπόψη και τυχόν ανασύνταξης αυτού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν δύνανται να υποβάλουν Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρούσα προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη αυτή θα πρέπει να εξετάσουν πρώτα αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και κατόπιν με βάση την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία είχαν συμμετάσχει στην 8/1997 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ανατρέχουν στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων, της παρούσας προκήρυξης και επιλέγουν τον αριθμό των θέσεων που μπορούν να επιδιώξουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν συγκεντρώσει τη βάση κατά τη διαδικασία της αρχικής προκήρυξης για τον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων μπορούν να συμμετέχουν για τους κλάδους Δακτυλογράφων-Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Γραμματέων Δακτυλογράφων. Όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν συγκεντρώσει τη βάση κατά τη διαδικασία της αρχικής προκήρυξης για τους άλλους κλάδους της κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν στους λοιπούς κλάδους της εν λόγω Προκήρυξης. Για τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέσα στη σχετική προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» - Έντυπο ΑΣΕΠ ΕΠ.Γ.98.2, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση απευθύνεται στο Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 2ΕΓ/2016 T.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής με νέες αιτήσεις, οι οποίες θα αντικαθιστούν τις προηγούμενες και πρέπει απαραιτήτως να έχουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» αντιστοίχως. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για θέσεις του κλάδου/των κλάδων (Δ.Ε.), που είχε συμμετάσχει στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 8/1997. Δείτε εδώ την προκήρυξη . ΑΣΕΠ προκήρυξη προσλήψεις προσωπικό διαγωνισμός Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time10 Οκτώβριος 2016 17:14:26


ΕΛΣΤΑΤ: Στο 23,3% η ανεργία τον Απρίλιο - 1.115.443 οι επίσημοι άνεργοι

07 Ιούλιος 2016 11:53:08

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛAΔΑ Στο 23,3% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, έναντι 25,3% τον Απρίλιο πέρυσι και από 23,7% του αναθεωρημένου προς τα κάτω ποσοστού τον Μάρτιο 2016. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.115.443 άτοµα, αριθμός που μειώθηκε κατά 90.955 άτοµα (µείωση 7,5%) σε σχέση µε τον Απρίλιο 2015 και κατά 20.951 άτοµα (µείωση 1,8%) σε σχέση µε τον Μάρτιο 2016. Το σύνολο των απασχολουµένων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.676.880 άτοµα και οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 106.854 άτοµα (αύξηση 3%) σε σχέση µε τον Απρίλιο 2015 και κατά 25.600 άτοµα (αύξηση 0,7%) σε σχέση µε τον Μάρτιο εφέτος. Ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός (τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.262.493 άτοµα. Οι οικονοµικά µη ενεργοί µειώθηκαν κατά 55.686 άτοµα (µείωση 1,7%) σε σχέση µε τον Απρίλιο πέρυσι και κατά 8.069 άτοµα (µείωση 0,2%) σε σχέση µε τον Μάρτιο 2016. Από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής: Η ανεργία στις γυναίκες (28,2% τον Απρίλιο 2016 από 29% τον Απρίλιο 2015) συνεχίζει να είναι σημαντικά υψηλότερη εκείνης των ανδρών (19,3% από 22,2%). Ηλικιακά, πλήττονται κυρίως οι ομάδες 15- 24 ετών (47,4% τον Απρίλιο 2016 από 51,7% τον Απρίλιο 2015) και 25- 34 ετών (29,4% από 32,8%). Ακολουθούν οι, 35- 44 ετών (20,5% από 22,2%), 45- 54 ετών (19,5% από 20,5%), 55- 64 ετών (19,3% από 17,2%) και 65- 74 ετών (12,5% από 10,7%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (27,6% τον Απρίλιο 2016 από 26,8% τον Απρίλιο 2015), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,9% από 26,2%) και η Μακεδονία- Θράκη (25,1% από 25,6%). Ακολουθούν, η Κρήτη (23,5% από 24,3%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (23,1% από 25,3%), η Αττική (22,5% από 25,7%) και το Αιγαίο (15,4% από 16,1%). ΕΛΣΤΑΤ Ανεργία Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time07 Ιούλιος 2016 11:53:08


H δεύτερη προκήρυξη του ΟΑΕΔ για 728 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

13 Απρίλιος 2016 18:34:17

ΕΛΛAΔΑ Ο ΟΑΕΔ εξέδωσε την δεύτερη προκήρυξη για 728 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού για πεντάμηνη διάρκεια αφού πρόκειται για υπολειπόμενες θέσεις του περσινού προγράμματος. Συγκεκριμένα, καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας , σε δημόσιους φορείς (να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 15/04/2016 και ώρα 10η πρωινή έως και 25/04/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr , χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι τοποθετήσεις διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Η Δράση έχει τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΟΥΣ 2014-2020». Η Δράση αυτή αποσκοπεί: α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η ανωτέρω Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020. ΟΑΕΔ θέσεις εργασίας άνεργοι Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time13 Απρίλιος 2016 18:34:17


Eurostat: Πρωταθλήτρια στην ανεργία η Ελλάδα και τον Απρίλιο

31 Ιούλιος 2015 13:56:09

ΕΛΛAΔΑ Στο 25,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον μήνα Απρίλιο, μειωμένη κατά 1,4% από την ίδια περίοδο το 2014, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα η Eurostat. Η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην ανεργία τόσο στο συνολικό ποσοστό όσο και στην ανεργία των νέων, η οποία διαμορφώθηκε στο 53,2%. Ακολουθεί η Ισπανία με 22,5% και 49,2% αντίστοιχα με στοιχεία, όμως, του Ιουνίου 2015. Τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στη Γερμανία (4,7%) και στην Τσεχία (4,9%). Συνολικά στην ευρώζωνη το ποσοστό ανεργίας για το μήνα Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 11,1% σε σχέση με 11,6% το Ιούνιο του 2014. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ίδια ποσοστά διαμορφώθηκαν στο 9,6% και 10,2%. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα παραπάνω ποσοστά για το σύνολο της ευρωζώνης και της ΕΕ είναι τα χαμηλότερα, από το Μάρτιο του 2012 και το Ιούλιο του 2011 αντίστοιχα, γεγονός που δείχνει ότι η "ανάπτυξη" ενισχύεται στην Ευρώπη. «Η Επιτροπή εργάζεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, την τόνωση των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για την απασχόληση, Μαργκρέτε Βεστάχερ. Σύμφωνα με την ίδια, το επενδυτικό πακέτο των 315 δισ., το λεγόμενο "πακέτο Γιούνκερ", μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον «εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας - κυρίως για τους νέους». Τέλος, προανήγγειλε πως μετά το καλοκαίρι θα προτείνει μέτρα για την "αποτελεσματική" υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων. Ανεργία Ελλάδα Απρίλιος Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time31 Ιούλιος 2015 13:56:09


Η ανεργία τον Μάρτιο: 1.211.507 άνθρωποι χωρίς δουλειά...

04 Ιούνιος 2015 12:24:12

ΕΛΛAΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στο 25,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος και είναι μεν μειωμένο κατά μια και πλέον μονάδα σε σύγκριση με το αναθεωρημένο προς τα κάτω 26,9% του Μαρτίου πέρυσι, αλλά παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το αναθεωρημένο προς τα πάνω 25,6% του Φεβρουαρίου 2015. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.211.507 άτομα, με χαρακτηριστικό ότι η ανεργία στους νέους έως 24 ετών υποχώρησε οριακά τον Μάρτιο (για πρώτη φορά μετά το 2012) κάτω από το 50%, ενώ μειώθηκε και στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 34 ετών. Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται ισοκατανομή μεταξύ των περιφερειών της χώρας, με αύξηση της ανεργίας σε ορισμένες από αυτές. Ειδικότερα, από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής: Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.211.507 άτοµα και µειώθηκαν κατά 79.395 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2014 (µείωση 6,2%) και κατά 4.283 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2015 (µείωση 0,4%). Το σύνολο των απασχολουµένων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.518.858 άτοµα. Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 14.056 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2014 (αύξηση 0,4%) και µειώθηκαν κατά 16.092 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2015 (µείωση 0,5%). Οι οικονοµικά µη ενεργοί (τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.368.392 άτοµα και αυξήθηκαν κατά 13.891 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2014 (αύξηση 0,4%) και κατά 16.751 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2015 (αύξηση 0,5%). Η ανεργία στις γυναίκες (29,3% τον Μάρτιο 2015 από 30,5% τον Μάρτιο 2014) παραμένει κατά πολύ υψηλότερη εκείνης των ανδρών (22,7% από 24,1%). Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία συνεχίζει να καταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (49,7% τον Μάρτιο 2015 από 56,4% τον Μάρτιο 2014) και 25- 34 ετών (33% από 35,4%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (24,1% από 23,7%), 45- 54 ετών (20,9% από 20,6%), 55- 64 ετών (19% από 17,6%) και 65- 74 ετών (11,5% από 13,4%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (27,2% τον Μάρτιο 2015 από 27,8% τον Μάρτιο 2014), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,9% από 26,1%) και η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (26,5% από 26,4%). Ακολουθούν, η Μακεδονία- Θράκη (26,3% από 28,5%), η Αττική (25,9% από 27,9%), η Κρήτη (24,1% από 24,2%) και το Αιγαίο (21,5% από 24,3%). Ανεργία Μάρτιος Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time04 Ιούνιος 2015 12:24:12


Περισσότεροι από 18.000 οι παράτυποι μετανάστες που έφτασαν Μάρτιο-Απρίλιο σε ελληνικά νησιά

27 Μάϊος 2015 15:44:51 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Συνολικά 18.456 παράνομοι μετανάστες-πρόσφυγες αποβιβάστηκαν το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2015 σε ελληνικά νησιά, σε βορειοανατολικό Αιγαίο και...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time27 Μάϊος 2015 15:44:51


ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 186 θέσεις στο ΕΚΑΒ

24 Δεκέμβριος 2014 17:14:06 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time24 Δεκέμβριος 2014 17:14:06


22 μόνιμοι στη Λέσβο

10 Νοέμβριος 2014 17:01:18 Οικονομία | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Εως τις 28 Νοεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις στην 1Σ/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη σ...

Vice Οικονομία Time10 Νοέμβριος 2014 17:01:18


ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 79 θέσεις στο Δημόσιο

09 Νοέμβριος 2014 16:09:09 Ελλάδα | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την Προκήρυξη 4Κ/2014, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 79 θέσεων τακτικού...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time09 Νοέμβριος 2014 16:09:09