οι τραπεζες στην ελλαδα ειναι ανοιχτες 25/12

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

OΑΕΔ: Τα 10 προγράμματα που είναι ανοιχτά για προσλήψεις 112.000 ανέργων

08 Μάρτιος 2018 18:26:12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δέκα προγράμματα του ΟΑΕΔ, παραμένουν μέχρι την εξάντληση του αριθμού των προσλήψεων ανέργων που μπορούν να κάνουν εργοδότες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για προγράμματα που αφορούν σε τουλάχιστον 112.000 θέσεις εργασίας. Αναλυτικά: 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών για πρόσληψη 20.000 ανέργων Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018. Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι: Οι Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται: στους δεκαοκτώ (18) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών. στους δώδεκα (12) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. 2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό άνω των 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανά ωφελούμενο και έως το ποσό των 500 ευρώ τον μήνα. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους επιχορηγούνται για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης άλλους 9 μήνες. Ενώ για πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων επιχορηγούνται για 9 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης άλλους 9 μήνες. 3) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό άνω των 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανά ωφελούμενο και έως το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ από 6 ως 12 μήνες (άτομα σε μειονεκτική θέση) και πάνω από 12 μήνες (άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 12μήνου πριν από την υποβολή της αίτησης. 4) Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες ΑμεΑ, απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων κλπ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και θα μείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων που υποστηρίζονται. 5) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης), με εγκριθείσα επιδότηση τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας. Επίσης δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» είναι και οι μακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης. Η χρονική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και αποτελείται από 2 στάδια: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης» στην επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης (μέχρι 12 μήνες). Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α’ σταδίου και ως τη συμπλήρωση των 12 μηνών απασχόλησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό 3 μήνες επιπλέον, χωρίς επιχορήγηση.Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό έως την κάλυψη των θέσεων. 6) Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου 2017. Επιχορηγεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το ποσό με το οποίο θα επιχορηγείται η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας) για κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μετατρέπεται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες. 7) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου 2017. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και κυμαίνεται από 15-22 ευρώ την ημέρα, ανάλογα με το είδος του ανέργου. 8) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).(18/3/2016) Ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης τους, (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους). Ποσό επιχορήγησης: Οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν. Επισημαίνεται ότι από 14.2.2012 το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται i. στο ποσό των 26,18 Ευρώ για άτομα άνω των 25 ετών π.χ 26,18Χ80%=20,94Χ25= 523,5 Ευρώ και ii. στο ποσό των 22,82 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών π.χ. 22,82Χ80%=18,26 Χ25= 456,5 ευρώ. 9) Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. Ωφελούμενοι άνεργοι είναι όσοι: Ø Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2. Ø Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχου

Vice Όλες οι ειδήσεις Time08 Μάρτιος 2018 18:26:12


Ads

Εισβολή του Ρουβίκωνα στα γραφεία της Τράπεζας της Ελλάδος

19 Ιούλιος 2017 15:01:13 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Στα γραφεία της Τράπεζας της Ελλάδος εισέβαλε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης ομάδα περίπου 25 μελών της αναρχικής ομάδας Ρουβίκωνας και της Αναρχικής...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time19 Ιούλιος 2017 15:01:13


Αυτές είναι οι 25 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

02 Απρίλιος 2017 17:44:14

ΕΛΛAΔΑ Το ινστιτούτο “Great Place to Work” κατέγραψε και φέτος της ελληνικές εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, και τις παρουσίασε με ένα ένθετο που κυκλοφόρησε μαζί με την κυριακάτικη έκδοση της “Καθημερινής”. Ανάμεσα στις 25 εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, υπάρχουν 10 εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, άλλες 10 μεταξύ 50 και 250 εργαζομένων και 5 εταιρείες που απασχολούν από 20 ως 49 εργαζόμενους. Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται το εργασιακό περιβάλλον, είναι σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η αξιοπιστία της διοίκησης, ο σεβασμός προς τους εργαζόμενους, το αίσθημα δικαιοσύνης που υπάρχει στην εταιρεία, την υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι αλλά και τη συντροφικότητα που αναπτύσσεται. Οι 25 ελληνικές εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το 2017 είναι οι εξής: Pfizer Hellas Φαρμακευτική 294 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 229.661.173 175 άνδρες 118 γυναίκες 1,3% ποσοστό αποχώρησης 38,1% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 98 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενοι Epsilon Net Πληροφορική, προϊόντα λογισμικού 364 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 11.000.000 200 άνδρες 156 γυναίκες 1,2% ποσοστό αποχώρησης 17,8% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 100 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο DHL Express Υπηρεσίες ταχυμεταφορών 322 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 45.441.076 ευρώ 157 άνδρες 112 γυναίκες 0,7% ποσοστό αποχώρησης 29,5% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 9 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενοι MSD Greece 261 εργαζόμενοι τζίρος 2015 172.044.668 ευρώ 152 άνδρες 109 γυναίκες 1,5% ποσοστό αποχώρησης 35,24% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 124 ώρες/ εργαζόμενο Διαμαντής Μασούτης Α.Ε Λιανικό εμπόριο / Super Market 6.592 εργαζόμενοι τζιρος 2016, 800.000.000 1.555 ανδρές 1.528 γυναίκες 0,5% ποσοστό αποχώρησης 36,5% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 8 ώρες εκπαίδευσης/ έργαζομενο Teleperformance Greece Υπηρεσίες Τηλεφωνικής υποστήριξης 4.808 εργαζόμενοι τζίρος 2015 109.300.000 1.552 άνδρες 1.386 γυναίκες 38,6% ποσοστό αποχώρησης 43% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 220 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο Παπαστράτος Παραγωγή και Εμπορία Καπνικών προϊόντων 541 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 1.343.900.000 403 άνδρες 138 γυναίκες 1,5% ποσοστό αποχώρησης 31% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 29 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο ICTS Hellas Security Solutions Ολοκληρωμένες Λύσεις Ασφαλείας 883 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 13.881.450 379 άνδρες 358 γυναίκες 21,3% ποσοστό αποχώρησης 35,7% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 87 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο Πλαίσιο Computers Εμπόριο Η/Υ, Προϊόντων Τεχνολογίας και Ειδών Γραφείου 1.219 εργαζόμενοι Τζίρος 2015, 267.796.016 626 άνδρες 412 γυναίκες 20,5% ποσοστό αποχώρησης 24,6% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 35 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο Online Sales Contact Center 470 εργαζόμενοι 63 άνδρες 140 γυναίκες 9,1% ποσοστό αποχώρησης 60% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 120 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο AbbVie Φαρμακευτική Φαρμακευτική 118 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 67.000.000 64 άνδρες 52 γυναίκες 0,9 ποσοστό αποχώρησης 36,8% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 87 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο Beiersdorf Hellas Παραγωγή και Διάθεση Καλλυντικών προϊόντων 87 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 43.069.207 48 άνδρες 39 γυναίκες 4,5% ποσοστό αποχώρησης 41,6% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 160 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο 3M Hellas Εμπόριο και Διανομή Κατασκευαστικών και Βιομηχανικών προϊόντων 66 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 33.836.848 37 άνδρες 29 γυναίκες 1,4% ποσοστό αποχώρησης 45% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 30 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο Xerox Hellas Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Διαχείρισης Εγγράφων 99 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 29.500.000 67 άνδρες 32 γυναίκες 0,9% ποσοστό αποχώρησης 25% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 118 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο Mars Greece Εμπόριο Ειδών Διατροφής 168 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 55.700.000 95 άνδρες 72 γυναίκες 4,08% ποσοστό αποχώρησης 36,94% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 45,35 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο Japan Tobacco International Εμπορία Καπνικών Προϊόντων 84 εργαζόμενοι τζίρος 2016, 739.000.000 51 άνδρες 32 γυναίκες 1,2% ποσοστό αποχώρησης 42,8% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 32 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο British American Tobacco Hellas Εμπορία Καπνικών Προϊόντων 100 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 477.039.144 52 άνδρες 40 γυναίκες 1% ποσοστό αποχώρησης 43,5% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 16 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο Εμμ. Κουβίδης ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλαστικών Σωλήνων 58 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 7.523.778 50 άνδρες 8 γυναίκες 9% ποσοστό αποχώρησης 28,5% ποσοστό γυναίκων σε διευθυντικές θέσεις 10 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο Aenorasis Εμπορία Φαρμακευτικών Προϊόντων Ιατρικών Υλικών και Μηχανημάτων 96 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 33.500.000 66 άνδρες 30 γυναίκες 3,2% ποσοστό αποχώρησης 23,5% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 110 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων Παραγωγή και Εμπορία Ειδών Διατροφής 218 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 62.200.000 154 άνδρες 62 γυναίκες 0% ποσοστό αποχώρησης 19,35% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 36 ώρες εκπαίδευσης/ εργαζόμενο S.C. Johnson Hellas Εμπορία Ειδών Οικιακής Χρήσης 20 εργαζόμενοι τζίρος 18.241.190,33 14 άνδρες 6 γυναίκες 9,7% ποσοστό αποχώρησης 33,3% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 45 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο PCS Παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 32 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 2.112.946 15 άνδρες 17 γυναίκες 9% ποσοστό αποχώρησης 28,5% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 16 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο SAS Institute Λύσεις Λογισμικού 28 εργαζόμενοι 15 άνδρες 13 γυναίκες 10,1% ποσοστό αποχώρησης 33,3% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 60 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο Sleed E- business Digital Marketing Agency 35 εργαζόμενοι 19 άνδρες 16 γυναίκες 18,6% ποσοστό αποχώρησης 20% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 80 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο Goodyear Dunlop Ελλάς Εμπορία Ελαστικών 36 εργαζόμενοι τζίρος 2015, 34.000.000 24 άνδρες 12 γυναίκες 0% ποσοστό αποχώρησης 14,2% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 48 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο ΠΗΓΗ: Καθημερινή

Vice Όλες οι ειδήσεις Time02 Απρίλιος 2017 17:44:14


Σε λειτουργία τα 25 Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων κατά τη διάρκεια των εορτών

23 Δεκέμβριος 2016 13:19:45 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Ανοιχτά και κατά τη διάρκεια των εορτών θα παραμείνουν τα προαύλια των 25 σχολικών κτιρίων που φιλοξενούν τα Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time23 Δεκέμβριος 2016 13:19:45


Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 16-12-2016

16 Δεκέμβριος 2016 07:25:17

MEDIA Διαβάστε αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 16-12-2016 ΕΘΝΟΣ: "Σπάσιμο και πάγωμα" κόκκινων στεγαστικών" Η εφημερίδα σημειώνει: "Πακέτα ισχυρών ρυθμίσεων για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες με "κόκκινα" στεγαστικά προωθούν οι τράπεζες. Ο βασικός άξονας των διακανονισμών είναι το σπάσιμο του δανείου στα δύο με αποπληρωμή του μισού και "πάγωμα" του υπόλοιπου από 4 έως και 10 χρόνια". ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: "Αυξήσεις μισθών στη ΣΤΑ.ΣΥ." Η εφημερίδα γράφει ότι: "Αυξήσεις μισθών από 2% ως 4% προβλέπει η νέα επιχειρησιακή σύμβαση διετούς διάρκειας που υπέγραψαν η διοίκηση και το προσωπικό της δημόσιας εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) στην οποία υπάγονται όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, δηλαδή μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ και αυτό παρά τη δύσκολη συγκυρία για την οικονομία που όπως φαίνεται δεν.... ακουμπά τις δημόσιες επιχειρήσεις, ακόμη και αν λειτουργούν με ελλείμματα όπως η ΣΤΑΣΥ για το 2016 και το 2017". ΕΣΤΙΑ: "Ανάπτυξις με όρους 1922" Η εφημερίδα τονίζει ότι: "Την ταραγμένη εθνικά και πολιτικά χρονιά του 1922, με βασιλικό διάταγμα ετέθησαν αυστηροί όροι στο τι προϊόντα και με ποιό τρόπο μπορεί να παράγει μια ζυθοποιία. Πιθανώς κανείς να μην θυμόταν τι προέβλεπαν εκείνες οι ρυθμίσεις, αν η Ελληνική Ενωσις Ζυθοποιών δεν απεκάλυπτε ότι είναι ακόμη εν ισχύι". Η ΑΥΓΗ: "Προοδευτικό μπλοκ δίπλα στην Ελλάδα" Σύμφωνα με την εφημερίδα: "Σε διαχωριστική γραμμή μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών δυνάμεων στην Ευρώπη αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά το ελληνικό ζήτημα. Οι ευρωομάδες της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων, καθώς επίσης επιφανείς παράγοντες των τριών πολιτικών χωρών συντάχθηκαν ανοιχτά στο πλευρό της Ελλάδας και στην προσπάθειά της να βγει από τον λαβύρινθο της οικονομικής κρίσης και της διαρκούς λιτότητας". Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: "Ο Σόιμπλε θέλει, η ΝΔ μπορεί" Η εφημερίδα γράφει ότι: "Την επιχειρηματολογία του Γερμανού υπουργού Οικονομικών χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία για να μην υπερψηφίσει το έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους στη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή το οποίο έλαβε 196 "ναι". Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: "Αποδοκιμασία με παράθυρο απεμπλοκής" Η εφημερίδα επισημαίνει ότι: "Σε τεντωμένο σχοινί κινείται η Αθήνα, ενώ ο κ. Τσίπρας που χθες έλαβε στήριξη από Ευρωπαίους σοσιαλιστές στον απόηχο της μονομερούς ανακοίνωσης παροχών από την κυβέρνηση, συναντάται σήμερα στο Βερολίνο με την Αγκελα Μέρκελ". ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: "Απάντηση στην κυβερνητική κοροϊδία ο αγώνας για ανάκτηση απωλειών και σύγχρονα δικαιώματα" Η εφημερίδα αναφέρει ότι: "Με πανελλαδική συγκέντρωση στα Προπύλαια και φτάνοντας με διαδήλωση μέχρι την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, χιλιάδες συνταξιούχοι απάντησαν χτες το απόγευμα στις κυβερνητικές εξαγγελίες για το εφάπαξ επίδομα, που δίνεται από τα "ματωμένα" πρωτογενή πλεονάσματα, προβάλλοντας ταυτόχρονα τις διεκδικήσεις τους για ανάκτηση απωλειών, αυξήσεις σε συντάξεις, κατάργηση των πληρωμών στην Υγεία κ.ά" ΤΑ ΝΕΑ: "Θέατρο έντασης με άγνωστη συνέχεια" Η εφημερίδα σημειώνει ότι: "Η σφοδρή αντιπαράθεση των ημερών με τους δανειστές που μετεξελίχθηκε και σε οξύτατη εσωτερική πολιτική σύγκρουση δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας με απρόβλεπτες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα". KONTRA NEWS: "Νηστικούς ήθελαν να αφήσουν τους συνταξιούχους χριστουγεννιάτικα" Η εφημερίδα γράφει ότι: "Υποταγή στον Σόιμπλε και τους υπόλοιπους τοκογλύφους δήλωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Βασίλης Λεβέντης που έφτασαν σε σημείο να ξεπεράσουν κάθε όριο υποτέλειας, αρνούμενοι να ψηφίσουν το νόμο για τη χορήγηση επιδόματος σε 1,3 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους". ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ: "Τοπίο στην ομίχλη" Η εφημερίδα σημειώνει ότι: "Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί νέα μέτρα για μετά το 2019 ήταν το μήνυμα του Αλ. Τσίπρα μετά τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής. Εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΔΝΤ, κάνοντας λόγο για αντιδημοκρατική επιμονή, ενώ άφησε αιχμές κατά του Β. Σόιμπλε για τις πρόσφατες παροχές". Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: "Σοβαρές ανησυχίες από ΕΜΣ" Η εφημερίδα τονίζει ότι: "Τα μέτρα που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση -ειδικά αυτά για τις συντάξεις- εγείρουν σημαντικές ανησυχίες, τόσο ως προς τη διαδικασία όσο και ως προς την ουσία, σε σχέση με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το μνημόνιο". Αυτή είναι η τοποθέτηση των θεσμών για το επίμαχο θέμα της 13ης σύνταξης, όπως αποτυπώθηκε στην έκθεση για την προκαταρκτική αξιολόγηση που διανεμήθηκε χθες στα μέλη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης". εφημερίδες πρωτοσέλιδα εφημερίδων πρωτοσέλιδα ελληνικού Τύπου Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time16 Δεκέμβριος 2016 07:25:17


Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 12-10-2016

12 Οκτώβριος 2016 07:39:06

MEDIA Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 12-10-2016 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Ο,τι θέλω κάνω» Η εφημερίδα γράφει ότι: «σε… κατήφορο στην Εξεταστική για τα δάνεια ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Να συγκαλύψει τη διαπλοκή και τον θηριώδη δανεισμό κομμάτων και ΜΜΕ με τη συνδρομή ουσιαστικά της Τραπέζης της Ελλάδος, που έκανε τα στραβά μάτια, προσπάθησε ο Γιάννης Στουρνάρας». ΕΘΝΟΣ: «Εξαγορά δανείων σε τιμές για…funds» Η εφημερίδα σημειώνει: «κούρεμα έως 80% των οφειλών σε μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια για εφάπαξ αποπληρωμή. Διαγραφές χρεών στα στεγαστικά με πλαφόν την εμπορική αξία του ακινήτου. Στουρνάρας: Αποβολή μη συνεργάσιμων βασικών μετόχων και μετοχοποίηση «κόκκινων» δανείων σε επιχειρήσεις». ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Έτσι έκλεισαν τις τράπεζες» Η εφημερίδα γράφει ότι: «πήγε ο Βαρουφάκης στην ΕΚΤ και είπε ότι είναι ο υπουργός Οικονομικών μιας χρεοκοπημένης χώρας. Μόλις προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα έφυγαν 900 εκατ. ευρώ από τα ΑΤΜ, οι τράπεζες δεν μπορούσαν να ανοίξουν». ΕΣΤΙΑ: «Η αμερικανική συνδρομή» Η εφημερίδα τονίζει ότι: «σε όλη την διάρκεια της επταετούς σχεδόν κρίσεως που βιώνει η χώρα μας, οι ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει τον ρόλο ενός συνεπούς συμμάχου, που παρεμβαίνει στο ανώτατο επίπεδο με κεντρικό άξονα την διατήρηση πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας». Η ΑΥΓΗ: «1,3 δισ. φρένο στη φυγή νέων επιστημόνων» Σύμφωνα με την εφημερίδα : «τον νέο χαρακτήρα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για έρευνα και τεχνολογία από δράσεις του ΕΣΠΑ, παρουσίασαν η αναπληρώτρια υπουργός Σία Αναγνωστοπούλου και ο υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης». Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «Δοξάστε με!» Η εφημερίδα γράφει ότι: «τι κι αν ο κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική. Η κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή ήταν απολύτως αυτοαναφορική και κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του για το μέλλον. Υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα του, ενώ προσπάθησε να θολώσει τα νερά για τα «θαλασσοδάνεια» των ΜΜΕ». Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Πολλαπλά μέτωπα στη Δικαιοσύνη» Η εφημερίδα επισημαίνει ότι: «πολλαπλά είναι πλέον τα ανοιχτά μέτωπα στη Δικαιοσύνη, ενώ με αντικείμενο τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες συνεδριάζει σήμερα εκ νέου η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ματαίωση της οποίας προ δώδεκα ημερών προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις από δικαστές, αλλά και πολιτική θύελλα». ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: « «Τρίγωνο συνεργασίας» σε επικίνδυνο κουβάρι ανταγωνισμών» Η εφημερίδα αναφέρει ότι: «το «τρίγωνο συνεργασίας» Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου αποτελεί στρατηγική επιλογή της ελληνικής αστικής τάξης, την οποία υπηρετεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και οι προκατοχοί του (η πρώτη τριμερής Ελλάδας-Κύπρου- Αιγύπτου έγινε επί πρωθυπουργίας Αντ. Σαμαρά, ενώ ακολούθησαν άλλες δύο, πριν τη χτεσινή, επί πρωθυπουργίας Αλ. Τσίπρα). ΤΑ ΝΕΑ: «ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Το γοργόν και χάριν (δεν) έχει» Η εφημερίδα σημειώνει ότι: «ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει τον ανασχηματισμό στη σειρά, αμέσως μετά το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κάποιος αιφνιδιασμός. Ο πρωθυπουργός θα ήθελε να περιμένει την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ωστόσο η ανανέωση του Υπουργικού Συμβουλίου κρίνεται επιτακτική». KONTRA NEWS: «Η ατιμία του μπαμπά Μητσοτάκη στον Γ. Κουρή» Η εφημερίδα γράφει ότι «ο Κώστας Μητσοτάκης και ο Γιώργος Κουρής ήταν συνέταιροι 50-50 στην εταιρεία «PRESS HELLAS Α.Ε.», το 1974. Το κτίριο, στον Ταύρο, Δημητρός 37, το θεμελίωσε ο Παύλος Μπακογιάννης, σφάζοντας τον κόκορα στην αριστερή κάτω γωνιά του οικοπέδου και τον κόκορα τον έφαγε ο εργολάβος Γιάννης Σταυρακόπουλος». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Μετοχοποίηση δανείων» Η εφημερίδα σημειώνει ότι: «δυνατότητα εξαγοράς «κόκκινων» δανείων από δανειολήπτες πριν από τα funds. Οι τράπεζες θα ορίζουν νέες διοικήσεις και θα επιβάλουν σχέδιο εξυγίανσης. «Γ. Βαρουφάκης και δημοψήφισμα έφεραν τα capital controls”. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Τι κρύβει το σπάσιμο της υποδόσης» Η εφημερίδα τονίζει ότι: «η απόφαση του Eurogroup για την εκταμίευση μόνο του 1,1 δισ. ευρώ και όχι της συνολικής δόσης των 2,8 δισ. δεν πρέπει να υποβαθμίζεται σε ένα απλό τεχνικό θέμα, αλλά μπορεί να υποδηλώνει σοβαρότερα προβλήματα σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα». πρωτοσέλιδα εφημερίδων πρωτοσέλιδα ελληνικού Τύπου Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time12 Οκτώβριος 2016 07:39:06


Tα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 25-05-2016

25 Μάϊος 2016 07:37:24

MEDIA Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 25-05-2016. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Πλάκα μας κάνουν! Η εφημερίδα γράφει ότι: «πολιτική έγκριση για την εκταμίευση δόσης ύψους 10,3 δισ. ευρώ, η οποία θα δοθεί σε δύο τμήματα, έδωσε το χθεσινό Eurogroup (σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες), αλλά τη συνόδευσε με πολλά προαπαιτούμενα «αγκάθια» που πρέπει να διευθετηθούν άμεσα». ΕΘΝΟΣ: «Πλήρης συμφωνία για δόση-χρέος» Η εφημερίδα σημειώνει: «πράσινο φως για την εκταμίευση 10,3 δισ. ευρώ σε δύο φάσεις. Παραμένει στο πρόγραμμα το ΔΝΤ. Οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του χρέους σε τρία στάδια. Ποια θα είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, ποια παραπέμπονται για το 2018». ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Έρχεται νέο σοκ για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ» Η εφημερίδα γράφει ότι: «στην Τρόικα για έγκριση η εγκύκλιος που θα επιβάλλει δυσμενέστερα κριτήρια με αποτέλεσμα περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι να χάσουν το 2017 και το 2018 το βοήθημα. Άγνωστο πότε θα κατατεθεί η τροπολογία που θα ακυρώνει την επιστροφή 6 μηνών ΕΚΑΣ από όσους το χάνουν φέτος». ΕΣΤΙΑ: «Ο «θατσερισμός» του κ. Τσίπρα» Η εφημερίδα τονίζει ότι: ««ο Τσίπρας ξεκίνησε βάζοντας το καπέλο του Τσάβες και κατέληξε με την περούκα της Θάτσερ». Τάδε έφη η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επί κεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά, σε χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξη». Η ΑΥΓΗ: «Έκλεισε η αξιολόγηση-Οδικός χάρτης για το χρέος» Σύμφωνα με την εφημερίδα : «εκταμίευση δόσης 10,3 δισ. ευρώ σε δύο φάσεις: Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Σταθεροποίηση επιτοκίων, εξομάλυνση δόσεων αποπληρωμής, επιστροφή κερδών από ομόλογα που κατέχουν κεντρικές τράπεζες, αγορά δανείων του ΔΝΤ από τον ESM είναι ορισμένα από τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη βιωσιμότητα του χρέους». Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «Δόση ν Αξιολόγηση… Χρέος?» Η εφημερίδα γράφει ότι: η αξιολόγηση «μισόκλεισε», η συζήτηση για το χρέος στον αέρα, η δόση εκταμιεύεται σε δύο μέρη. Ως τις πρώτες πρωινές ώρες το κρίσιμο Eurogroup συνεχιζόταν, με τρία ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά («κόκκινα» δάνεια, Ελληνικό, διόδια Εγνατίας) για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον Β. Σόιμπλε να επιμένει ότι η συζήτηση για το χρέος πρέπει να ξεκινήσει το 2018». Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Θρίλερ για το χρέος, όροι για τη δόση» Η εφημερίδα επισημαίνει ότι: «το «πράσινο φως» για την εκταμίευση δόσης 10,3 δισ. ευρώ, υπό την αίρεση ότι η Αθήνα θα υλοποιήσει πλήρως και τα τελευταία εκκρεμή προαπαιτούμενα, αναμενόταν να δώσει το Eurogroup. Ολονύκτιες διαβουλεύσεις Ευρωζώνης-ΔΝΤ για ελάφρυνση. Τμηματικά και υπό προϋποθέσεις η καταβολή των 10,3 δισ. ευρώ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Με προίκα τα βαριά αντιλαϊκά μέτρα στα παζάρια του Γιούρογκρουπ» Η εφημερίδα αναφέρει ότι: «συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ τα παζάρια ανάμεσα στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στην ΕΕ και το ΔΝΤ σχετικά με το κλείσιμο της «αξιολόγησης». Όλα δείχνουν ότι μεγαλώνει ο κατάλογος των αντιλαϊκών μέτρων για την εκταμίευση των δόσεων και τη μελλοντική συμφωνία για το χρέος». ΤΑ ΝΕΑ: «Συμφωνία σε δόσεις» Η εφημερίδα σημειώνει ότι: «μια ακόμη εξαντλητική διαπραγμάτευση σημάδεψε την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Οι ανακοινώσεις στο τέλος του Eurogroup ήταν σε θετικό κλίμα αλλά η εκταμίευση της δόσης των 10,3 δισ. ευρώ θα γίνει τμηματικά και με προαπαιτούμενα. Η συμφωνία για το χρέος μετατίθεται για το φθινόπωρο καθώς το ΔΝΤ, που παραμένει, θα επαναξιολογήσει τη θέση του με βάση την απόδοση των νέων μέτρων». KONTRA NEWS: «Ανοίγουν την κάνουλα της ρευστότητας» Η εφημερίδα γράφει ότι «νέα σελίδα για την Ελλάδα ανοίγει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη δρομολόγηση της μείωσης του δημόσιου χρέος από το Eurogroup. Πρόκειται για αποφάσεις που θα καθοδηγήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Συμφωνία σε δόσεις» Η εφημερίδα σημειώνει ότι: «πολύωρες και επίπονες ήταν οι διαπραγματεύσεις στο Eurogroup για το ελληνικό ζήτημα. Ειδικά η συζήτηση για τη σύνταξη ενός οδικού χάρτη για το χρέος διεξήχθη στη «σκιά» των σοβαρών διαφωνιών μεταξύ ΔΝΤ και Βερολίνου». Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Παζάρι για συμφωνία «πακέτο» » Η εφημερίδα τονίζει ότι: «συμφωνία για συνολικό «πακέτο» που θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, την εκταμίευση δόσης 10,3 δισ. ευρώ τμηματικά τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο και μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους σε τρεις χρονικές φάσεις προωθούν οι Ευρωπαίοι». πρωτοσέλιδα ελληνικού Τύπου πρωτοσέλιδα εφημερίδων Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time25 Μάϊος 2016 07:37:24


Συνέδριο ΝΔ: Οι πρώτες 25 προτάσεις από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας

25 Απρίλιος 2016 09:23:51

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τις πρώτες 25 προτάσεις του προγράμματός της έδωσε στη δημοσιότητα η Νέα Δημοκρατία μετά τη λήξη των εργασιών του 10ου τακτικού της συνεδρίου. «Είμαστε το κόμμα των 5Α: Ανάπτυξη, Αξιοκρατία, Αλληλεγγύη, Αριστεία, Αξιοπιστία. Εκπροσωπούμε τους πολίτες που θέλουν η Ελλάδα να είναι μία σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, εκπροσωπούμε τους άνεργους, τη μεσαία τάξη, όλους όσους θέλουν να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, Οι πολίτες αυτοί προέρχονται από όλους τους ιδεολογικούς χώρους. Κοινό στοιχείο όλων είναι η αντίθεση στα επικίνδυνα δημαγωγικά άκρα. Είμαστε η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θα τραβήξει τη χώρα από τον βούρκο της παρακμής», είχε πει στην ομιλία του ο Κ. Μητσοτάκης. Οι 25 προτάσεις της ΝΔ είναι οι ακόλουθες: Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις. Φοροδιαφυγή: Σύνδεση του αφορολόγητου ορίου με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτοματοποιημένο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων δαπανών. Δυναμική αντιμετώπιση του θέματος των «κόκκινων δανείων» με εισαγωγή κινήτρων και κυρώσεων που θα επηρεάζουν τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών. Εφαρμογή του Νόμου Πλαισίου για την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Ενεργοποίηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου κεφαλαιακών συμμετοχών. Κανένας νόμος για την αγορά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προσέλκυση συνταξιούχων από άλλες χώρες της Ε.Ε. για αγορά κατοικίας. Εγγυητικά κεφάλαια για νέα δάνεια στον αγροτικό τομέα. Υιοθέτηση των προτάσεων του οργανισμού ΥΟΖΜΑ για την ανάπτυξη της καινοτομίας. Επανεκκίνηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Επίσπευση των ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων. Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από το ΑΣΕΠ. Ελεύθερη πρόσβαση στα ανοιχτά δεδομένα για διαφάνεια, λογοδοσία και επενδυτικές ευκαιρίες. Αξιοποίηση της πληροφορικής για γρηγορότερη απονομή δικαιοσύνης. Η αστυνομία «εκεί που πραγματικά χρειάζεται»: Ένστολη και πεζή αστυνόμευση. Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Εξοικείωση με την έννοια την επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση μέσω σύγχρονης διδακτικής προσέγγισης. Ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα με δυνατότητα καθιέρωσης διδάκτρων. Θερινά σχολεία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Επέκταση του μοντέλου λειτουργίας του μουσείου της Ακρόπολης και σε άλλα μουσεία. Τρεις ιδέες για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας χωρίς κόστος: -Ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΠΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. -Επέκταση του μέτρου χορήγησης επαναλαμβανόμενης συνταγής από τους έξι στους 12 μήνες. -Κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ): Οι επιχειρήσεις καλύπτουν μέρος των εισιτηρίων και το γλυτώνουν από την εφορία. Υιοθέτηση του ολλανδικού μοντέλου γι α τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις. Επέκταση του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, η Ν.Δ. προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει εντός των επομένων ημερών ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για το μεταναστευτικό – προσφυγικό. 10ο συνέδριο ΝΔ Νέα Δημοκρατία Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time25 Απρίλιος 2016 09:23:51


Νέο ναυάγιο ανοιχτά των τουρκικών ακτών με 25 νεκρούς

06 Μάρτιος 2016 20:33:06 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Τουλάχιστον 25 μετανάστες, μεταξύ των οποίων δέκα παιδιά, έχασαν την Κυριακή τη ζωή τους σε ναυάγιο που σημειώθηκε στα ανοικτά της τουρκικής...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time06 Μάρτιος 2016 20:33:06


Αυτά είναι τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση στους αγρότες

22 Φεβρουάριος 2016 17:32:47

ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Η κυβέρνηση επεδίωκε και επιδιώκει τον απευθείας διάλογο με τους αγρότες. Η σημερινή συνάντηση είναι ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ανακοίνωσε τα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου. «Στην συνάντηση εκπροσωπήθηκε η πλειοψηφία των μπλόκων και των αγροτικών κινητοποιήσεων και έγινε μια ειλικρινής συζήτηση», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος και πρόσθεσε πως στους εκπροσώπους των αγροτών κατέστη σαφής η δέσμευση της κυβέρνησης να πάρει άμεσα μέτρα προστασίας των αγροτών, ακόμα και μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, που είναι γνωστές σε όλους τους Έλληνες πολίτες. «Τα μέτρα για την στήριξη του αγροτικού κόσμου, που παρουσιάσαμε στην σημερινή συνάντηση, αφορούν το σύνολο των αγροτών και των δραστηριοτήτων τους, με ισχυρή έμφαση στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς», πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος και ανέφερε ειδικότερα ότι τα μέτρα αυτά είναι: Για το ασφαλιστικό: 1. Πενταετής μεταβατικότητα του ταμείου ασφάλισης των αγροτών έως το 2021. 2. Κλιμάκωση των εισφορών για ηπιότερη μετάβαση στο προβλεπόμενο ύψος, έως το 2021. 3. Δυνατότητα επιλογής χαμηλότερου ποσοστού εισφοράς για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σε ποσοστό 16 αντί για 20%, που διασφαλίζει τελική σύνταξη ανώτερη από την εθνική. 4. Θέσπιση του εργόσημου ως βασικού εργαλείου πληρωμής της απασχόλησης στον αγροτικό χώρο, ώστε η δαπάνη αυτή να καταλογίζεται ως έξοδο στην αγροτική επιχείρηση. Για το φορολογικό: 5. Φορολογική ελάφρυνση για την μέγιστη πλειοψηφία των αγροτών. 6. Θέσπιση αφορολόγητου ορίου για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των παραπάνω προτάσεων επί του ασφαλιστικού και του φορολογικού, η συνολική επιβάρυνση για την μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών, που αγγίζει το 90%, θα είναι μικρότερη από την σημερινή. Επίσης η κυβέρνηση παρουσίασε μια ακόμα σειρά μέτρων που στοχεύουν στην στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Τα μέτρα αυτά είναι: 7. Ορισμός του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και ένταξη στο Μητρώο Αγροτών, με αυστηρό προσδιορισμό που προβλέπει δύο βασικές προϋποθέσεις: ασφάλιση στον ΟΓΑ και εισόδημα προερχόμενο τουλάχιστον κατά 51% από αγροτικές δραστηριότητες. 8. Ρύθμιση χρεών στην ΔΕΗ με τουλάχιστον 36 δόσεις, για όλα τα παλιά και νέα χρέη, χωρίς προκαταβολή. 9. Στήριξη για εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για την μείωση του κόστους παραγωγής. 10. 'Αμεση καταβολή ποσού των συνδεδεμένων ενισχύσεων και αποζημιώσεων των παραγωγών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για το ρωσικό εμπάργκο. 11. Ομαλοποίηση και σταθεροποίηση ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Σε ετήσια βάση, οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεκινούν από τον Νοέμβριο και θα ολοκληρώνονται μέχρι τα τέλη Μαρτίου του επόμενου έτους, εκτός από το 10% που αφορά την εξόφληση και θα καταβάλλεται τον Ιούνιο. Δέσμευση για συντομότερη καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. 12. Στήριξη των νέων αγροτών, έως 40 ετών, με στόχο την παραμονή αλλά και την επιστροφή των νέων στην περιφέρεια. Στήριξη επενδυτικών σχεδίων πρώτης εγκατάστασης με επιδότηση έως 22.000 ευρώ. Στήριξη εκκίνησης μη γεωργικής δραστηριότητας με επιδότηση από 11.000 έως 20.000 ευρώ. 13. Επιτάχυνση στης επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος, καθώς και όλων των οφειλών του δημοσίου, όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος πετρελαίου. 14. Κάρτα του αγρότη, για χρηματοδότηση των αγροτικών εργασιών, σε ετήσια βάση, με εγγύηση τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Στόχος αυτού του μέτρου είναι η εξασφάλιση ρευστότητας με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο και η μείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 10%, ιδιαίτερα στον τομέα των εφοδίων. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση της κάρτας και για τους αγρότες που έχουν ανοιχτά δάνεια. 15. Έλεγχος της αγοράς και αποφασιστικός περιορισμός της ασυδοσίας των μεσαζόντων και των καρτέλ. Φραγμός στην διακίνηση προϊόντων με ανεξέλεγκτη έκδοση τιμολογίων αγοράς και στις απαράδεκτες -πολλές φορές επτάμηνες και οκτάμηνες- καθυστερήσεις πληρωμών. 16. Καθιέρωση υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων εσόδων - εξόδων, χωρίς γραφειοκρατικές δυσκολίες. Κατ εξοχήν ωφελημένοι θα είναι οι ίδιοι οι αγρότες, που θα μπορούν να αφαιρούν από το ακαθάριστο εισόδημά τους το σύνολο του υψηλού κόστους παραγωγής. 17. 'Αμεση προώθηση προς ψήφιση του σχεδίου νόμου για το πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισμού. Κίνητρα για συλλογικές μορφές οργάνωσης της παραγωγής και της μεταποίησης, συνεταιρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών. Δομές αυστηρού ελέγχου για να αποφευχθούν νοσηρά φαινόμενα του παρελθόντος που δυσφήμισαν τον συνεταιριστικό θεσμό. 18. Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου Αγροτικής Πολιτικής, για την υλοποίηση πολιτικής και χάραξη συνολικής στρατηγικής στον αγροτικό τομέα, με την συμμετοχή των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου. 19. Ίδρυση Φορέα Αξιοποίησης της δημόσιας αγροτικής γης και παραχώρησή της προς αξιοποίηση σε νέους αγρότες και συνεταιρισμούς, 20. Υλοποίηση προγραμμάτων για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων. 21. Συγκρότηση συμβουλευτικών δομών σε όλη την Ελλάδα, για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής. 22. Ειδικό σχέδιο για ην στήριξη της κτηνοτροφίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγής, την διατροφική επάρκεια. Την συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και την συμπληρωματική απασχόληση ιδιαιτέρα των κατοίκων των ορεινών περιοχών. 23. Στήριξη της αλιείας με άμεσα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την δυνατότητα αναγέννησης των ιχθυοαποθεμάτων και θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αειφορική διαχείρισή τους. 24. Υλοποίηση διαφοροποιημένων προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την αγροτική παραγωγή σε ορεινές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. 25. Δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού με στόχο την διατήρηση, αναπαραγωγής, εμπορίας και προώθησης του εγχώριου γενετικού υλικού. «Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει την απόφασή της να στηρίξει με κάθε διαθέσιμο μέσον τον αγροτικό τομέα, στον οποίο αποδίδει καθοριστική σημασία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώξαμε -και αποδείξαμε ότι το εννοούμε- ο διάλογος με τους εκπροσώπους των αγροτών, παρά την δύσκολη συγκυρία, να είναι παραγωγικός, ειλικρινής και αποτελεσματικός», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Κυβέρνηση αγρότες μέτρα στήριξη Όλγα Γεροβασίλη Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time22 Φεβρουάριος 2016 17:32:47