εργασια στη βεροια 2014

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

ΟΑΕΔ: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις στην Κοινωφελή Εργασία

29 Ιούνιος 2016 13:55:48

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τον οδηγό εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης εξέδωσε ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΟΑΕΔ μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της με αριθμό 3/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ομαλή εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος όπως αυτό περιγράφεται στις σχετικές ΚΥΑ και τη Δημόσια Πρόσκληση, θα τηρούν τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησης, καλούν τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 10 της Δημόσιας Πρόσκλησης (Νο 3/2016 ή 4/2016), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με κάθε πρόσφορο μέσο. Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους ωφελούμενους του Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και θα προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησης όσο και κατά την τοποθέτησή τους από τον Επιβλέποντα Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 9.5 της Δημόσιας Πρόσκλησης και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας πρόσκλησης. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ το δελτίο ανεργίας με το οποίο εκδόθηκε το συστατικό σημείωμα από το ΚΠΑ2 μέχρι και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησής του στο Φορέα. Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησής τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας είναι δυνατή η παραλαβή συστατικού σημειώματος και από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την υπόδειξη και ενημέρωση των επιτυχόντων ωφελουμένων έχει: α) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα του Επιβλέποντος Φορέα, για τις θέσεις του Επιβλέποντος Φορέα και β) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η Υπηρεσία Τοποθέτησης του ωφελούμενου, για τις θέσεις που βρίσκονται εκτός της έδρας του Επιβλέποντος Φορέα. Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 αρμοδιότητας των οποίων ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης χορηγούν στους ωφελούμενους παραπεμπτικό/συστατικό σημείωμα που απευθύνεται προς τους Επιβλέποντες Φορείς ή τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης πρόσληψης, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι: Η υπόδειξη γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο". Στις περιπτώσεις της νησιωτικής Ελλάδας, που δεν υπάρχουν δομές του Οργανισμού, με ευθύνη του αρμόδιου ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, θα εκδίδονται τα συστατικά σημειώματα, τα οποία θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον Επιβλέποντα Φορέα με κοινοποίηση στον ωφελούμενο. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τον ωφελούμενο, που προέρχεται από απομακρυσμένες περιοχές π.χ. μετακινείται από την ηπειρωτική Ελλάδα στην νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, στις περιπτώσεις των ωφελουμένων, που έχουν υποδειχθεί και πρόκειται να μετακινηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές (δηλ. από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί) παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους - κατόπιν συνεννόησης με τον Επιβλέποντα Φορέα - να αποστείλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης, στον Επιβλέποντα Φορέα με συστημένη επιστολή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού συστατικού σημειώματος. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης. Πριν την υπόδειξη των επιτυχόντων ωφελουμένων ΑμεΑ, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού θα επικαιροποιούν υποχρεωτικά τη σχετική γνωμάτευση της αναπηρίας. Στην περίπτωση που αυτή έχει λήξει και δεν υποβληθεί νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης από την αρμόδια Επιτροπή και ταυτόχρονα έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της γνωμάτευσης, θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της. Στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας του επιτυχόντα ωφελούμενου ΑμεΑ, μεταφέρεται η εγγραφή του στο γενικό μητρώο ανέργων του Οργανισμού. Ο επιτυχών ως ΑμεΑ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι ωφελούμενος του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης στον οποίο θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και οι Επιβλέποντες Φορείς ή οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων που εμφανίστηκαν ενώπιόν τους προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα. Επισημαίνεται ότι το προσκομιζόμενο συστατικό σημείωμα θα πρωτοκολλείται στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης ως εισερχόμενο έγγραφο. Ο ωφελούμενος προσκομίζει ή αποστέλλει με συστημένη επιστολή (για τις περιπτώσεις μόνο όπως ορίζονται ανωτέρω) στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης όλα τα προβλεπόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 3/2016 ή Νο 4/2016) δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα

Vice Όλες οι ειδήσεις Time29 Ιούνιος 2016 13:55:48


Ads

Βέροια: Νόμισε ότι βρήκε θησαυρό, αλλά αυτό που ξέθαψε ήταν το κομπόδεμα της σπιτονοικοκυράς

05 Δεκέμβριος 2015 12:53:03

ΕΛΛAΔΑ Εργάτης βρήκε μικρό θησαυρό που μπορεί να θεώρησε ότι κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχει, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως η 68χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού γνώριζε πολύ καλά ότι στην αυλή της υπήρχαν θαμμένες 30 χρυσές λίρες, αφού τις είχε τοποθετήσει η ίδια. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 54χρονος υπήκοος Αλβανίας, το πρωί της 29ης Νοεμβρίου 2015, κατά τη διάρκεια εργασιών στην αυλή της οικίας της 68χρονης ημεδαπής, εντόπισε θαμμένο στο έδαφος ένα μεταλλικό κουτί που περιείχε 30 χρυσές λίρες, το οποίο αφαίρεσε. Την επόμενη μέρα πούλησε δώδεκα από αυτές σε κοσμηματοπωλείο στη Βέροια, ιδιοκτησίας δύο ημεδαπών, ηλικίας 30 και 58 ετών, έναντι του χρηματικού ποσού των 2.000 ευρώ. Στην κατοχή του 54χρονου βρέθηκαν 18 χρυσές λίρες, οι οποίες αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια, όπως επίσης και τα χρήματα από την πώληση των υπολοίπων. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 54χρονου και των δύο ιδιοκτητών του κοσμηματοπωλείου για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βέροιας. Βέροια λίρες θησαυρός εργάτης κομπόδεμα Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time05 Δεκέμβριος 2015 12:53:03


H εργασία κουνάει μαντίλι

13 Σεπτέμβριος 2015 08:09:33

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Έντυπη Έκδοση Το τέλος της εργασίας όπως την ξέραμε σηματοδοτούν οι πολιτικές λιτότητας και η ακραία οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια. Το αυτονόητο για κάθε σοβαρό κράτος, η πλήρης απασχόληση δηλαδή, μας κουνάει μαντίλι και τη θέση της παίρνουν οι λεγόμενες ευέλικτες μορφές που απαιτούν έναν υποχρεωτικά «εύπλαστο» εργαζόμενο ο οποίος μπορεί να έχει μέλλον μόνο στην αγορά της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης. Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και παρουσίασε στην Ετήσια Έκθεση 2015 – «Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση» είναι καταλυτικά των δομικών ανατροπών που επήλθαν μέσα σε πέντε χρόνια στην αγορά εργασίας της χώρας, ανατροπές που ήρθαν για να μείνουν. Και το ερώτημα είναι εάν αυτές οι δομικές αλλαγές που οδηγούν στην όλο και μεγαλύτερη και μονιμότερη φτωχοποίηση των εργαζομένων μπορούν να πλασάρονται ως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της αγοράς εργασίας και την προσέλκυση επενδυτών. Και ακόμα, εάν η επίκληση μεμονωμένων στοιχείων, προκειμένου να υποστηριχθούν απόψεις περί σταδιακά σταθερής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας, είναι τελικά το τελευταίο ανέκδοτο που κυκλοφορεί στην αγορά, αφού τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των νέων θέσεων εργασίας αποκαλύπτουν τη μετάλλαξη της αγοράς εργασίας. Τα στοιχεία Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ βάσισαν την έρευνά τους και στα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο από την 1η/3/2013 καταγράφει συστηματικά και πλήρως τις ροές απασχόλησης και τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά: Το 2014 ο αριθμός των εργαζομένων ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με το 2013 κατά 159.729 νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή αύξηση κατά 11,65%. Ο αριθμός των νέων προσλήψεων το 2014 σε σχέση με το 2013 παρουσιάζει αύξηση 416.945, αύξηση 36,28%. Οι νέες προσλήψεις το 2014 συγκριτικά με το 2009 ήταν 621.001, δηλαδή εμφανίζουν αύξηση 65,70%. Τα στοιχεία αυτά, όμως, μοιάζουν με αμυδρή ακτίνα φωτός μόνο εάν τα αναγνώσει κάποιος μεμονωμένα. Γιατί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους αποκαλύπτουν ότι οι νέες θέσεις εργασίας στη συντριπτική τους πλειονότητα μεταφράζονται σε χαρτζιλίκι για τον εργαζόμενο, και το μόνο που εγγυώνται είναι τη συνέχιση της αβεβαιότητας. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ: Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης την περίοδο 2009-2014 αυξήθηκαν κατά 3,79%! Οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά 259,06%! Οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας κατά 454,58%! Τα στοιχεία αυτά μαρτυρούν, όσον αφορά την καταγεγραμμένη αύξηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας, ότι το 95,4% αφορά προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας. Οι ερευνητές της ΓΣΕΕ, για να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για το πραγματικά καθαρό θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις νέες συμβάσεις εργασίας, υπολόγισαν παράλληλα τις «αποχωρήσεις» (λόγω καταγγελίας συμβάσεων αορίστου χρόνου, λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οικειοθελών αποχωρήσεων), οι οποίες ανέρχονται αθροιστικά σε 1.467.017 περιπτώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το καθαρό θετικό ισοζύγιο των νέων συμβάσεων εργασίας είναι μόλις 99.122! Για να λέμε, λοιπόν, τα πράγματα με το όνομά τους, η γενική εικόνα της αύξησης των προσλήψεων τη διετία 2013-2014 δεν συνοδεύεται ουσιαστικά από αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης, μιας και το ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το 2014 ανήλθε σε 26,5%, το 2013 ήταν 27,5%, ενώ το 2009, 9,6%. Ψίχουλα ο κατώτατος μισθός Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές της ΓΣΕΕ, «οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αντιπροσωπεύουν μια ισχυρή αναλογία, η οποία προσεγγίζει το 1/2 πλέον των νέων συμβάσεων που υπογράφονται συνολικά. Έτσι, η ποσοστιαία συμμετοχή των ευέλικτων συμβάσεων εργασίας (μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία) από 21% που ήταν το 2009 ανήλθε σε 50,5% το 2014, ποσοστό το οποίο δείχνει τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας». Οι διαπιστώσεις της ΓΣΕΕ για τη δραματική αλλαγή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις εάν συνδυαστούν με τα σοκαριστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την πρωτοφανούς εύρους ονομαστική μείωση του κατώτατου μισθού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. στην οποία επιβλήθηκε ονομαστική μείωση στον κατώτατο μισθό κατά 22%, και κατά 32% για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Σε απόλυτα μεγέθη, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός κυμαίνεται: Μεταξύ 1.379 και 1.923 ευρώ, σε μια πρώτη ομάδα χωρών, που αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία (από το 2015), την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο,· μεταξύ 589 και 791 ευρώ, σε μια δεύτερη ομάδα χωρών, που αποτελείται από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ισπανία και τη Σλοβενία, μεταξύ 184 και 410 ευρώ στην τρίτη ομάδα χωρών (υπόλοιπα νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε., χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης). Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι ερευνητές της ΓΣΕΕ επισημαίνουν ότι ο κατώτατος μηνιαίος μισθός σε ευρώ το 2015 ανέρχεται πλέον στα 684 ευρώ σε 12μηνη βάση, από 863 ευρώ το 2010 και 877 ευρώ πριν από το δεύτερο μνημόνιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι χαμηλότερος του αντίστοιχου μισθού στη Σλοβενία (791 ευρώ), την Ισπανία (757 ευρώ) και τη Μάλτα (720 ευρώ), ενώ έχει μειωθεί σημαντικά η απόσταση από τον κατώτατο μισθό της Πορτογαλίας (589 ευρώ). Παράλληλα, αποκλίνει πλέον σημαντικά έναντι των κατώτατων μισθών των πιο αναπτυγμένων χωρών-μελών της Ε.Ε., στις οποίες υπάρχει θεσμοθετημένος κατώτατος μισθός που υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ. Εργασία εργαζόμενοι μνημόνια έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Μισθοί Issue: 1881 Issue date: 10-09-2015

Vice Όλες οι ειδήσεις Time13 Σεπτέμβριος 2015 08:09:33


Χαριστική βολή στην εργασία

11 Αύγουστος 2015 06:06:43

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έντυπη Έκδοση Τα δραματικά στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις επιπτώσεις της κρίσης, ειδικά στον τομέα της απασχόλησης και ολόκληρων κλάδων επιχειρηματικότητας, είναι ενδεικτικά της ενδεχομένως και ανεπανόρθωτης ζημίας που έχει υποστεί η ελληνική οικονομία και κοινωνία από το κραχ του 2010 κι έπειτα. Μάλιστα, με δεδομένο ότι η οικονομία κατρακυλάει ξανά στην υφεσιακή λαίλαπα τους τελευταίους μήνες, η επιδείνωση της ήδη τραγικής κατάστασης θα αποτελέσει τη χαριστική βολή ακόμα και σε πολλούς απ’ όσους έχουν αντέξει μέχρι τώρα. Τα στοιχεία της Κομισιόν, της ΕΛΣΤΑΤ και οι έρευνες του Εργατικού Δυναμικού και του ΚΕΠΕ δείχνουν ακριβώς αυτό: ότι ο εφιάλτης της κρίσης έχει σαρώσει κλάδους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χιλιάδες εργαζόμενους σαν να βιώνει η χώρα συνθήκες πολέμου! Οι δείκτες ανεργίας, που βρίσκονται σταθερά άνω του 25%, είναι η βασική συνέπεια όλων αυτών που έχουν συμβεί το διάστημα 2008-2014, οπότε και υπάρχουν τα πλήρη διαθέσιμα στοιχεία. Αν ανοίξει κάποιος, όμως, ολόκληρο τον χάρτη της πραγματικής οικονομίας και εργασίας για να δει αναλυτικά τι έχει συμβεί, θα βρεθεί μπροστά σε μια κατάσταση «σοκ και δέος»! Κρανίου τόπος Μελετώντας κανείς προσεκτικά τη διαχρονική εξέλιξη των απασχολούμενων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας βλέπει ένα σχεδόν κατεστραμμένο τοπίο. Συγκεκριμένα, το διάστημα 2008-2014, η μείωση απασχολούμενων έφτασε: ◆ Στις Κατασκευές στο 60,8%. Οι εργαζόμενοι από 386.000 μειώθηκαν σε 151.000 μέσα σ’ αυτό το διάστημα της κρίσης. ◆ Στον κλάδο της Μεταποίησης υπήρξε μείωση απασχολούμενων κατά 40%. Οι εργαζόμενοι είναι πια 317.800 από 533.700 που ήταν προ κραχ! ◆ Στην Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας υπήρξε πτώση 40,7%. ◆ Στα Ορυχεία - Λατομεία -24%. ◆ Στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (συμπεριλαμβάνεται και η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) στο -25%. Οι απασχολούμενοι σ’ αυτόν τον τομέα από 834.000 έπεσαν σε 626.000! ◆ Στον κλάδο της Μεταφοράς - Αποθήκευσης στο -21,8%, με τους εργαζόμενους να ελαττώνονται από 215.000 στους 168.000. ◆ Στις Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών η πτώση έφτασε το 41%. Από 81.000 που ήταν οι απασχολούμενοι το 2008, στο τέλος του 2014 είχαν απομείνει 48.000. ◆ Στις Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, απ’ όπου ζούσαν 58.000 άνθρωποι, σήμερα αντέχουν μόνο οι 48.000 (-17%). ◆ Τέλος, οι Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες έχουν βυθιστεί κατά 25,7%, όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό τους. Οι… ανθεκτικοί Οι μοναδικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας που παρουσίασαν ύφεση απασχόλησης μικρότερη του 10% ήταν η Εκπαίδευση (με -8,4%), η Δραστηριότητα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (-8,4%), οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος (-2,1%), η Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (-7,1%). Θετικό πρόσημο βρίσκει κανείς μόνο σε έναν κλάδο και πιο συγκεκριμένα στις Διοικητικές και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, με 18,4%. Οι απασχολούμενοι από 72.000 το 2008 αυξήθηκαν σε 86.000 το 2014. Ήταν και η μοναδική εξαίρεση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον κανόνα. Επίσης, στην Ενημέρωση και την Επικοινωνία, όπου απασχολούνταν συνολικά 63.000 άνθρωποι, απέμειναν 53.000 (-15%). Όπως όλοι γνωρίζουν, ο δημοσιογραφικός κλάδος έχει υποστεί τεράστια πλήγματα, ωστόσο ανάλογες δυσκολίες αντιμετωπίζει και ο ευρύτερος τομέας Ενημέρωσης - Επικοινωνίας, που περιλαμβάνει, φυσικά, μια μεγαλύτερη γκάμα επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Αλίμονο στους νέους… Ένα ακόμα θλιβερό συμπέρασμα έχει να κάνει με το ότι το ποσοστό ανεργίας είναι γραμμικά αντίστροφο με την ηλικία. Δηλαδή, βάσει των στοιχείων φαίνεται πως όσο πιο νέος είναι κάποιος τόσο μεγαλύτερο είναι το διαστήματα της ανεργίας που αντιμετωπίζει. Κάτι που ισχύει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 η ανεργία για την ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών παρέμενε στο εξωφρενικό 53%, ενώ είχε ξεπεράσει κάποια στιγμή, όπως είναι γνωστό, και το 60%! Όπως όλοι αντιλαμβάνονται εύκολα, η ανεργία αποτελεί και τον σημαντικότερο παράγοντα φτώχειας, αφού ο σχετικός κίνδυνος αυξήθηκε για τους ανέργους στη χώρα μας από 38,5% το 2010 σε 46,3% το 2013. Και οι τάσεις παραμένουν ανοδικές, δυστυχώς... Μικρομεσαίοι, τέλος! Αναλογικό το σκηνικό και στις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες. Πώς θα γινόταν διαφορετικά, άλλωστε; Σύμφωνα με την Ε.Ε., στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εντάσσονται όσες επιχειρήσεις απασχολούν έως και 250 εργαζόμενους, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. Το τοπίο ύστερα από αυτά τα χρόνια ύφεσης μοιάζει ισοπεδωμένο σαν να πέρασε οδοστρωτήρας: ◆ Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι) μειώθηκαν κατά 26% μεταξύ 2008-2014. Συγκεκριμένα από 829.000 επιχειρήσεις που υπήρχαν το 2008, στο τέλος του 2014 «ζούσαν» μόνο οι 606.000. Το 2008 απασχολούσαν 1,5 εκατ. εργαζόμενους, ενώ έξι χρόνια μετά δεν ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο – πτώση της τάξης του 30%. ◆ Οι μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενοι) μειώθηκαν κατά 18%. Το 2008 ήταν 25.400 και το 2014 είχαν φτάσει στις 20.800. Απασχολούσαν 486.000 εργαζόμενους, ενώ στο τέλος του προηγούμενου έτους μόνο 382.000 (-21%). ◆ Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν οι μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενοι), αφού βρέθηκαν στο -35%. Το 2008 υπήρχαν 3.600 τέτοιες επιχειρήσεις με 344.000 απασχολούμενους, το 2014 μόλις 2.400 με 284.000 εργαζόμενους. Η μείωση των απασχολούμενων ήταν 36%. ◆ Στις μεγάλες επιχειρήσεις οι απώλειες ήταν της τάξης του 10,6% – μικρότερη, αλλά όχι αμελητέα. Το προσωπικό τους, ωστόσο, και ακριβώς επειδή μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις, ήταν 378.000 και έπεσε κατά 24,9%, στις 284.000. Συνοπτικά, η κρίση χτύπησε συνολικά 230.000 επιχειρήσεις αυτού του βεληνεκούς, δηλαδή το 26,6% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούσαν το 2008. Κάτι που σημαίνει αθροιστικά απώλεια 22 δισ. ευρώ προϊόντος (-40,2%) και 700.000 θέσεων απασχόλησης (-29,3%). Αναφορικά με τις επιχειρήσεις ανά κλάδο, διαπιστώνουμε ότι το βαρύτερο τίμημα πλήρωσαν οι Κατασκευές, με τις απώλειες να εκτιμώνται στις 82.000 επιχειρήσεις, ενώ η επίπτωση της κρίσης «τσάκισε» και το Χονδρικό - Λιανικό εμπόριο με λουκέτο σε 61.000 επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ανά κλάδο οι απώλειες ήταν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κομισιόν: ◆ Στα Ορυχεία - Λατομεία έκλεισαν περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις με μείωση 18,3% στο διάστημα 2008-2014. ◆ Στη Μεταποίηση υπήρξε πτώση της τάξης του 23%, κι έχουν απομείνει 65.000 επιχειρήσεις ζωντανές. ◆ Στις Κατασκευές το κραχ άγγιξε το 60% των επιχειρήσεων, και από τις 137.000 εταιρείες απέμειναν μόνο οι 55.000. ◆ Στο Χονδρικό - Λιανικό εμπόριο έκλεισε το 21% των επιχειρήσεων μέσα σε έξι χρόνια. ◆ Στη Μεταφορά - Αποθήκευση δεν άντεξε το 18,4% των επιχειρήσεων. ◆ Στις Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος η κρίση χτύπησε το 25% των επιχειρήσεων. ◆ Στην Ενημέρω

Vice Όλες οι ειδήσεις Time11 Αύγουστος 2015 06:06:43


"Οργιάζει" η μαύρη εργασία στον Τουρισμό

26 Ιούλιος 2015 15:31:49

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η κορύφωση της τουριστικής περιόδου συνοδεύεται τα τελευταία χρόνια από την ένταση των ελέγχων για την ανασφάλιστη εργασία. Η μαύρη εργασία «ανθεί» στους τουριστικούς προορισμούς, και αυτό είναι σχεδόν αυταπόδεικτο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από τον τουρισμό αυξάνονται τουλάχιστον κατά 20% κάθε χρόνο, ενώ αυτή την αύξηση δεν την εισπράττουν ταυτόχρονα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το υπουργείο Εργασίας συγκρότησε πρόσφατα ειδικά τοπικά κλιμάκια του ΙΚΑ, προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες των ελεγκτικών μηχανισμών, του ΣΕΠΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχων Ασφάλισης του ΙΚΑ, που επιχειρούν αυτές τις μέρες, κυρίως σε περιοχές «με ένταση απασχόλησης στα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα». Γεγονός είναι πάντως, ότι τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας στα ξενοδοχεία είναι συγκριτικά χαμηλά, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις υπηρεσίες εστίασης, που η αδήλωτη εργασία είναι υψηλότερη από το μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» του υπουργείου Εργασίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2013 έως τις 31 Ιανουαρίου του 2014, τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας που εντόπισαν οι έλεγχοι, ήταν 2,16%. Στον Τουρισμό και συγκεκριμένα στα καταλύματα υψηλών κατηγοριών η παραβατικότητα ήταν 1,19% και στα μικρά καταλύματα 2,54%. Αντίστοιχα στην εστίαση έφθασαν το 3,34%. τουρισμός ξενοδοχεία μαύρη εργασία Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time26 Ιούλιος 2015 15:31:49


ΑΘΩΑ Η ΒΕΡΟΙΑ

09 Ιούλιος 2015 07:51:48 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Στη Σούπερ Λίγκα θα είναι και του χρόνου η Βέροια, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έκρινε αθώα την ομάδα της Ημαθίας για την κατηγορία της χειραγώγησης...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time09 Ιούλιος 2015 07:51:48


ΔΕΗ: Στα 91,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη το 2014

27 Μάρτιος 2015 10:28:28 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Αύξηση κερδών, αλλά και μείωση του κύκλου εργασιών κατέγραψε η ΔΕΗ το 2014. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 2014 που έδωσε την Παρασκευή...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time27 Μάρτιος 2015 10:28:28


ΕΥΔΑΠ: Τα χαμηλά τιμολόγια επηρέασαν τον κύκλο εργασιών

28 Νοέμβριος 2014 11:24:07 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Στα 246 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ στο 9μηνο του 2014 έναντι 264 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013. Σύμφωνα...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time28 Νοέμβριος 2014 11:24:07


Στα 137,5 ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΚ το 9μηνο του 2014

27 Νοέμβριος 2014 20:24:36 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Σε ζημιές 11 εκατ. ευρώ έναντι 10,8 εκατ. ευρώ το 2013, διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα της ΑΝΕΚ μετά από φόρους και δικαιώματα...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time27 Νοέμβριος 2014 20:24:36


Στη Βέροια ο Κατίδης

21 Αύγουστος 2014 15:53:26 Αθλητισμός | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Την απόκτηση του Γιώργου Κατίδη ανακοίνωσε την Πέμπτη (21/8) η Βέροια, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό...

Vice Αθλητισμός Time21 Αύγουστος 2014 15:53:26